انتخاب آزمون ادبیات فارسی نهم


  • فارسی
  • تستی- تشریحی
  • 10 دقیقه
  • ستایش 1
  • طراح: مرتضی نجاتی دبیرستان آفرینش
  • فارسی
  • تستی- مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • ستایش 2
  • طراح: مرتضی نجاتی- دبیرستان آفرینش
  • فارسی
  • تستی- مرتب سازی
  • 10
  • درس 1- آفرینش همه ...
  • طراح: مرتضی نجاتی - دبیرستان آفرینش
  • فارسی
  • تستی- مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • درس2- صنع خدا
  • طراح: مرتضی نجاتی- دبیرستان آفرینش
  • فارسی
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • درس 4- همنشین
  • طراح: مرتضی نجاتی. دبیرستان آفرینش
  • فارسی
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • درس 3- مثل آییینه
  • طراح: مرتضی نجاتی. دبیرستان آفرینش
  • فارسی
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • درس 6- آداب زندگی
  • طراح: مرتضی نجاتی
  • فارسی
  • تستی- جا خالی
  • 10 دقیقه
  • درس7-1
  • طراح: مرتضی نجاتی
  • فارسی
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • درس 8
  • طراح مرتضی نجاتی- کتاب کار مرات
رفتن به نوارابزار