انتخاب آزمون ادبیات

به اشتراک بگذارید


  • فارسی هفتم
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • همه کتاب
  • بدون نمره منفی
  • فارسی هفتم
  • تستی-مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • درس ستایش
  • طراح: دبیرستان آفرینش، مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی-مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • درس زنگ آفرینش 1
  • طراح: دبیرستان آفرینش- مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • زنگ آفرینش 2
  • طراح: دبیرستان آفرینش. مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی- مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • چشمه معرفت 1
  • طراح: دبیرستان آفرینش. مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی- مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • چشمه معرفت 2
  • طراح: دبیرستان آفرینش. مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی- مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • آزمون جا مع فصل 1
  • طراح: دبیرستان آفرینش. مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی- مرتب سازی
  • 10 دقیقه
  • درس3: نسل آینده ساز
  • طراح: دکتر مرتضی نجاتی. دبیرستان آفرینش
  • فارسی هفتم
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • فصل یک و دو
  • طراح: گروه آموزشی رزمندگان اسلام. آیه‎های تمدن
  • فارسی هفتم
  • تستی- صحیح و غلط
  • 10 دقیقه
  • تا درس 4
  • طراح: دکتر مرتضی نجاتی
  • فارسی هفتم
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • همه کتاب
  • طراح: گروه آموزشی رزمندگان اسلام. آیه‎های تمدن
  • فارسی هفتم
  • تستی
  • 10 دقیقه
  • نیمه کتاب
  • طراح: گروه آموزشی بنیه علمی استان فارس