انتخاب آزمون ریاضی نهم


  • نهم
  • فصل یک- مجموعه ها
  • تا ص 8
  • 10 پرسش- چهار گزینه‌ای
  • طراح:اساتید گروه آموزشی دانش آموز
  • نهم
  • فصل یک- مجموعه‌ها
  • از ص 8 تا 12
  • 10 پرسش- چند گزینه‌ای
  • طراح: اساتید گروه آموزشی دانش آموز
  • نهم
  • فصل یک- مجموعه ها
  • از ص 13 تا پایان فصل 1
  • 10 پرسش چند گزینه ای
  • طراح: اساتید گروه آموزشی دانش آموز
  • نهم
  • فصل دو- آزمون1
  • از ص 19 تا 23
  • 10 پرسش چندگزینه‌ای
  • طراح: اساتید گروه آموزشی دانش آموز
  • نهم
  • فصل دو- آزمون 2
  • از ص 24 تا 31
  • 10 پرسش چندگزینه‌ای
  • طراح: اساتید گروه آموزشی دانش آموز
رفتن به نوارابزار