چگونه درس بخوانیم.2

به اشتراک بگذارید


در نوشته پیشین برایتان از کلیاتی گفتم که در خواندن درس بسیار مهم هستند. در این نوشته می‌خواهم درباره مطالع درس زبان فارسی برایتان صحبت کنم.

درس زبان فارسی از آن درس‌هایی است که دانش آموزان آن را دوست ندارند و این بر کسی پوشیده نیست. اما به هر حال باید آن را مطالعه کرد. برای خواندن این درس روش زیر را پیشنهاد می‌کنم.

داشتن نمودار ذهنی و تصویری از آن چه که قرار است مطالعه شود. برای مثال قرار است مبحث قید مطالعه کنیم. باید بدانیم که قید  به طور صحیح در کجای دانش زبان فارسی قرار می‌گیرد.

خوب می دانیم که کتاب زبان فارسی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. زبان شناسی، نگارش، املا، بیاموزیم و دستور زبان. مبحث قید بی گمان مربوط به دستور زبان است. مباحث دستور زبان در دو قسمت عمده صرف و نحو مطالعه می‌شود. صرف قسمتی است که در مورد کلمات بدون توجه جایشان در جمله صحبت می‌کند. از این نظر کلمات سه دسته  اصلی هستند. یا اسمند یا فعل یاحرف.  و نحو آن قسمت از دستور زبان است که درباره جای کلمه در جمله صحبت می‌کند.

نهاد. گزاره

مسند الیه، مسند، فعل ربطی

فاعل، (مفعول)، فعل تام.

متمم- قید- مضاف الیه-

از اصلی ترین گروه‌های نحوی هستند. در این بین گروه 1: نهاد و گزاره سطحی بسیار گسترده دارد و همه شامل گروه‌های بعدی می‌شود.  و گروه آخر وجود مستقل ندارد. یعنی حتما در یکی از دو گروه دوم و سوم آن را پیدا می‌کنیم.  اگر این نمودار در ذهنمان باشد. به خوبی دانسته‌ایم که مبحث قید را در کجا باید دنبال کنیم.

البته این کلیات بود. و ممکن است شما بگویید قید بی نشانه در کجای این گروه بندی قرار می‌گیرد. اگر برای خودتان تصویر ذهنی درست کنید. آن را هم پیدا می‌کنید. خوب: شما بگویید جای قید بی نشانه کجاست؟