جدول آزمون‌ها

به اشتراک بگذارید

FacebookGoogle


 

ابتدا نام درس را یافته و سپس بر نام  آزمون کلیک کنید. به توضیحات آزمون دقت کنید.

نام آزمون توضیحات نوع آزمون
زبان فارسی ۱ دببیرستان آزمون۱ –همه کتاب تستی- تشریحی
  آزمون۲ – همه کتاب تستی- تشریحی
  آزمون۳ – همه کتاب تستی- تشریحی
 زبان انگلیسی هفتم  آزمون۱ – درس ۱ تا ۵  تستی
ادبیات فارسی ۲ دبیرستان آزمون ۱ – همه کتاب تستی-تشریحی
  آزمون۲ – همه کتاب تستی-تشریحی
فارسی ششم دبستان آژمون۱- درس ۱ تا ۱۲ تستی
هدیه‌های آسمانی ششم دبستان آزمون۱ – همه کتاب تستی-تشریحی
ادبیات  فارسی هفتم  آزمون۱– همه کتاب تستی
  آزمون۲– درس ستایش تستی- مرتب سازی
  آزمون۳– زنگ آفرینش ۱ تستی- مرتب سازی
  آزمون۴– زنگ آفرینش ۲ تستی
  آزمون۵– چشمه معرفت ۱ تستی-مرتب سازی
  آزمون۶- چشمه معرفت ۲ تستی- مرتب سازی
  آزمون ۷- آزمون جامع فصل ۱ تستی- مرتب سازی
ریاضی هفتم آزمون۱ – همه کتاب تستی
  آزمون۲– فصل ۱و ۲ تستی
مطالعات هفتم آزمون۱ – همه کتاب تستی
  آزمون۲ – فصل ۱ تا ۴ تستی
علوم هفتم آزمون۱ – همه کتاب تستی
  آزمون۲– فصل ۵ تستی
عربی هفتم آزمون۱ – همه کتاب تستی
علوم هشتم آزمون۱ – فصل ۱و ۲ تستی
پیام آسمان-هشتم آزمون۱ – همه کتاب تستی
ریاضی- هشتم آزمون۱– فصل ۱ تا ۳ تستی
مطالعات- ششم آزمون ۱- درس ۱ تا ۶ تستی
  آزمون۲ – فصل سوم  تستی- صحیح و غلط
علوم- ششم آزمون۱– تا ص ۸۲ تستی
قران- هشتم آزمون ۱– همه کتاب تستی
کار و فن آوری- هشتم آزمون ۱– فصل ۱ و ۲ تستی
زبان انگلیسی- هشتم آزمون۱- درس ۱ و۲ تستی
ادبیات فارسی- هشتم آزمون ۱– ستایش ۱ تستی
ادبیات فارسی- نهم آزمون ۱– ستایش ۱ تستی- تشریحی
  آزمون ۲– ستایش ۲ تستی- مرتب سازی