جدول آزمون‌ها

به اشتراک بگذارید


 

ابتدا نام درس را یافته و سپس بر نام  آزمون کلیک کنید. به توضیحات آزمون دقت کنید.

نام آزمون توضیحات نوع آزمون
زبان فارسی 1 دببیرستان آزمون1 –همه کتاب تستی- تشریحی
  آزمون2 – همه کتاب تستی- تشریحی
  آزمون3 – همه کتاب تستی- تشریحی
 زبان انگلیسی هفتم  آزمون1 – درس 1 تا 5  تستی
ادبیات فارسی 2 دبیرستان آزمون 1 – همه کتاب تستی-تشریحی
  آزمون2 – همه کتاب تستی-تشریحی
فارسی ششم دبستان آژمون1- درس 1 تا 12 تستی
هدیه‌های آسمانی ششم دبستان آزمون1 – همه کتاب تستی-تشریحی
ادبیات  فارسی هفتم  آزمون1– همه کتاب تستی
  آزمون2– درس ستایش تستی- مرتب سازی
  آزمون3– زنگ آفرینش 1 تستی- مرتب سازی
  آزمون4– زنگ آفرینش 2 تستی
  آزمون5– چشمه معرفت 1 تستی-مرتب سازی
  آزمون6- چشمه معرفت 2 تستی- مرتب سازی
  آزمون 7- آزمون جامع فصل 1 تستی- مرتب سازی
ریاضی هفتم آزمون1 – همه کتاب تستی
  آزمون2– فصل 1و 2 تستی
مطالعات هفتم آزمون1 – همه کتاب تستی
  آزمون2 – فصل 1 تا 4 تستی
علوم هفتم آزمون1 – همه کتاب تستی
  آزمون2– فصل 5 تستی
عربی هفتم آزمون1 – همه کتاب تستی
علوم هشتم آزمون1 – فصل 1و 2 تستی
پیام آسمان-هشتم آزمون1 – همه کتاب تستی
ریاضی- هشتم آزمون1– فصل 1 تا 3 تستی
مطالعات- ششم آزمون 1- درس 1 تا 6 تستی
  آزمون2 – فصل سوم  تستی- صحیح و غلط
علوم- ششم آزمون1– تا ص 82 تستی
قران- هشتم آزمون 1– همه کتاب تستی
کار و فن آوری- هشتم آزمون 1– فصل 1 و 2 تستی
زبان انگلیسی- هشتم آزمون1- درس 1 و2 تستی
ادبیات فارسی- هشتم آزمون 1– ستایش 1 تستی
ادبیات فارسی- نهم آزمون 1– ستایش 1 تستی- تشریحی
  آزمون 2– ستایش 2 تستی- مرتب سازی